7 cấu trúc lệnh, lời nhắc prompt Chat GPT cơ bản, dành cho mấy bạn mới

Bùi Thế Hiển
Admin November 02, 2023

Dưới đây là một số mẫu câu phức tạp hơn, bổ sung yếu tố vai trò và thâm niên nghề nghiệp, mà bạn có thể sử dụng:

Với tư cách là một

"Với tư cách là một <nghề nghiệp> có <thâm niên> kinh nghiệm, hãy giải thích cách tiếp cận tốt nhất để <nhiệm vụ> nhằm đạt được <mục tiêu>."

Đảm nhận vai trò

"Đảm nhận vai trò <nghề nghiệp> với hơn <số năm> năm kinh nghiệm, làm sao bạn sẽ thiết kế một <dự án hoặc kế hoạch> để giải quyết <vấn đề cụ thể>?"

Là một chuyên gia

"Là một chuyên gia <nghề nghiệp> với <thâm niên>, hãy mô tả quy trình bạn sẽ theo dõi để đánh giá và cải thiện <quy trình hoặc sản phẩm>."

Giả sử bạn là một

"Giả sử bạn là một <nghề nghiệp> có kinh nghiệm <thâm niên>, hãy lập kế hoạch chi tiết cho một buổi hội thảo mà bạn sẽ tổ chức để chia sẻ kiến thức về <chủ đề>."

Nếu bạn là

"Nếu bạn là <nghề nghiệp> và đã làm việc trong ngành <số năm> năm, hãy đề xuất một chiến lược để tối ưu hóa <quá trình hoặc hệ thống> cho <ngành hoặc mục tiêu>."

Vai trò của bạn là

"Vai trò của bạn là <nghề nghiệp> với <thâm niên> đòi hỏi bạn phải tạo ra một <sản phẩm hoặc dịch vụ> mới. Hãy mô tả quá trình sáng tạo của bạn từ khái niệm đến thực thi."

Hãy tưởng tượng bạn là một

"Hãy tưởng tượng bạn là một <nghề nghiệp> với <thâm niên> kinh nghiệm trong việc giải quyết <loại vấn đề>. Hãy phác thảo một kế hoạch hành động bạn sẽ áp dụng để đối mặt với một tình huống khẩn cấp liên quan đến <tình huống cụ thể>."